logo
Besplatni info telefon 080 02 02 68

KJKP Pokop d.o.o Sarajevo

Nažalost, vaš preglednik nije podržan i ne može prikazati ovu stranicu.
U cilju što kvalitetnijeg iskustva na web-u, kao i iz sigurnosnih razloga, bilo bi dobro da pokušate koristiti jedan od modernih web preglednika. Neke od najpopularnijih možete pronaći u listi ispod.

KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo

Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće za sahrane i upravljanje grobljima „POKOP“ d.o.o. Sarajevo je pravno lice koje je nastalo 1974. godine. Nastalo je spajanjem preduzeća „POKOP“ Sarajevo koje je formirano 1946. godine, te „Uprave gradskih grobalja“ koje je formirano 1964. godine.

Skraćeni naziv KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo je registrovano kao pravno lice koje samostalno obavlja djelatnosti od posebnog društvenog interesa. Preduzeće je privredno društvo sa kapitalom 100% u državnom vlasništvu čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Sjedište preduzeća je u Sarajevu, ulica Mula Mustafe Bašeskije broj 38.Djelatnost Preduzeća je:

-   Organizuje i vrši sahrane na gradskim grobljima kojima KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo upravlja i gazduje. Kroz organizovanje i obavljanje sahrana, vrši i prodaju pogrebne opreme.

-   Čisti i održava grobljanske površine, platoe, staze i stepenice na 9 (devet) aktivnih komunalnih grobalja kojim upravlja i gazduje KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo, Jevrejskom groblju i na 45 (četrdesetpet)

grobalja – harema na području svih devet Općina Kantona Sarajevo kojima ne upravlja i ne gazduje.

-   Vrši prevoz umrlih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstva.

-   Vodi evidenciju sahranjenih lica, izvršenih rezervisanih grobnih mjesta na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo.

-   Vrši izradu armirano – betonskih temelja za nadgrobne spomenike i nišane na grobljima kojim upravlja i gazduje “POKOP”, a na groblju Vlakovo vrši i popločavanje staza oko spomenika i nišana sa kulir pločama, koje su unificirane.

-   Vrši prodaju cvijeća i svijeća kao i izradu vijenaca, buketa i ikebana od cvijeća.

-   U mrtvačnici svih 24 sata organizuje preuzimanje, zbrinjavanje i opremanje umrlih lica gdje se vodi i jedinstvena knjiga umrlih.


KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo održava, upravlja i gazduje sa devet aktivnih komunalnih grobalja i to: Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo, Sveti Mihovil, Obad i Vlakovo.

Na grobljima Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo, Sveti Mihovil i Obad nema više slobodnih grobnih mjesta i na navedenim grobljima mogu se obaviti samo sahrane – dženaze umrlih lica koji su za života izvršili rezervaciju grobnog mjesta ili imaju grobno mjesto gdje je izvršena sahrana na dubinsko kopanje.


Zahvaljujući velikoj podršci Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i resornog ministarstva, KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo na groblju Bare je izgradio i pustio u funkciju komemorativni centar i kolumbarij, a na groblju Vlakovo je izgradio i pustio u funkciju kolumbarij, rozarij, grobnicu za mrtvorođenu djecu, aleje za sve konfesije i ateiste i obezbijedio dovoljan broj grobnih mjesta za sahrane umrlih lica sve četiri monoteističke religije i ateiste.


Pored čišćenja i održavanja 9 (devet) aktivnih komunalnih grobalja kojim upravlja i gazduje “POKOP” i Jevrejskog groblja, KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo na području svih devet Općina Kantona Sarajevo čisti i održava još 45 (četrdesetpet) grobalja – harema svih konfesija (muslimanska, pravoslavna, katolička), a to su:


1.Harem Alifakovac                                                    

2.Harem Bakarevića                                                  

3.Harem Mali Hrvatin                                               

4.Harem Podtakiša   

5.Harem Nišan Jarčedoli                                                 

6.Harem Nišan - Malo groblje                               

7.Harem Turbe – Bistrik                                           

8.Harem Toka Džeka                                                 

9.Harem Hambina carina                                         

10.Harem Urijan – Dedino                                      

11.Harem Kovači Hrasnica                                      

12.Rimokatoličko groblje Tarčin                           

13.Harem Ravne Bakije                                          

14.Harem Humka                                                       

15.Harem Budakovići gornji                                   

16.Harem Budakovići donji                                   

17.Harem Vrbanjuša                                                 

18.Harem Čurčica                                                       

19.Groblje Rosulje – Vogošća                               

20.Pravoslavno Groblje Briješće                          

21.Harem Himzarina                                                 

22.Harem Budakovići iznad ulice Vareška       

23.Harem Budakovići ispod ulice Vareška

24.Harem Logavina donja

25.Harem Kovači pored ulice Ploča

26.Harem Kovači između ulica Ploča i Široka

27.Harem Ugorsko – Vogošća

28.Harem Trebečaj – Trnovo

29.Harem Ostojići – Trnovo

30.Harem Delijaši – Trnovo

31.Harem Šabići – Trnovo

32.Harem Dejčići – Trnovo

33.Harem Grlića Brdo

34.Harem Hendek

35.Harem Strošićka Tabija

36.Harem Muzderija donja

37.Rimokatoličko groblje Podgora 1 – Ilijaš

38.Pravoslavno groblje Podgora 1 – Ilijaš

39.Muslimansko groblje Stari Ilijaš – Ilijaš

40.Pravoslavno groblje Semizovina

41.Pravoslavno groblje Blažuj – Vrelo Bosne

42.Rimokatoličko groblje Stup

43.Pravoslavno groblje Stup

44.Pravoslavno groblje Alipašino Polje

45.Pravoslavno groblje Prvomajska (kod suda BiH)Nazad na početnu