KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo

O nama:


Kantonalno javno komunalno preduzeće za sahrane i upravljanje grobljima ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo je pravno lice nastalo 1974. godine. Formirano je spajanjem preduzeća ʺPOKOPʺ Sarajevo, koje je formirano 1946. godine, te „Uprave gradskih grobalja“, koje je formirano 1964. godine.

Skraćeni naziv KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo, registrirano je kao pravno lice koje samostalno obavlja djelatnosti od posebnog društvenog interesa. Preduzeće je privredno društvo sa kapitalom u državnom vlasništvu od 100 posto, a osnivač je Kanton Sarajevo.

Sjedište preduzeća je u Sarajevu, ulica Mula Mustafe Bašeskije broj 38.

 

Djelatnosti preduzeća su:

 

- Organizira i vrši sahrane na gradskim grobljima kojima KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo upravlja i gazduje. Kroz organiziranje i obavljanje sahrana, vrši i prodaju pogrebne opreme.

- Čisti i održava grobljanske površine, platoe, staze i stepenice na devet aktivnih komunalnih grobalja kojim upravlja i gazduje KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo, Jevrejskom groblju i na 45 grobalja/harema na području svih devet općina Kantona Sarajevo kojima ne upravlja i ne gazduje.

- Vrši prijevoz umrlih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstva.

- Vodi evidenciju sahranjenih osoba, izvršenih rezerviranih grobnih mjesta na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo.

- Vrši izradu armirano – betonskih temelja za nadgrobne spomenike i nišane na grobljima kojim upravlja i gazduje ʺPOKOPʺ. Na groblju Vlakovo vrši i popločavanje staza oko spomenika i nišana sa unificiranim kulir pločama.

- Vrši prodaju cvijetnih aranžmana i svijeća.

- Tokom 24 sata u mrtvačnici organizira preuzimanje, zbrinjavanje i opremanje umrlih osoba, gdje se vodi i jedinstvena knjiga umrlih.

 

KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo održava, upravlja i gazduje sa devet aktivnih komunalnih grobalja: Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo, Sveti Mihovil, Obad i Vlakovo.

 

Na grobljima Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo, Sveti Mihovil i Obad nema više slobodnih grobnih mjesta i na navedenim grobljima mogu se obaviti samo sahrane/dženaze umrlih osoba koje su za života izvršile rezervaciju grobnog mjesta, ili imaju grobno mjesto gdje je izvršena sahrana na dubinsko kopanje.

 

Zahvaljujući velikoj podršci Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i resornog ministarstva, KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo je na groblju Bare izgradio i pustio u funkciju komemorativni centar i kolumbarij, a na groblju Vlakovo je izgradio i pustio u funkciju kolumbarij, rozarij, grobnicu za mrtvorođenu djecu, aleje za sve konfesije i ateiste, te obezbijedio dovoljan broj grobnih mjesta za sahrane umrlih osoba sve četiri monoteističke religije i ateiste.

 

Pored čišćenja i održavanja devet aktivnih komunalnih grobalja kojim upravlja i gazduje ʺPOKOPʺ i Jevrejskog groblja, KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo na području svih devet općina Kantona Sarajevo čisti i održava još 45 grobalja/harema svih konfesija (muslimanska, pravoslavna, katolička):

 

1. Harem Alifakovac 

2. Harem Bakarevića

3. Harem Mali Hrvatin       

4. Harem Podtakiša

5. Harem Nišan Jarčedoli

6. Harem Nišan - Malo groblje

7. Harem Turbe – Bistrik

8. Harem Toka - Džeka

9. Harem Hambina carina

10. Harem Urjan – Dede

11. Harem Kovači Hrasnica

12. Rimokatoličko groblje Tarčin

13. Harem Ravne Bakije

14. Harem Humka

15. Harem Budakovići gornji

16. Harem Budakovići donji

17. Harem Vrbanjuša

18. Harem Čurčica

19. Groblje Rosulje – Vogošća

20. Pravoslavno Groblje Briješće

21. Harem Himzarina

22. Harem Budakovići iznad ulice Vareška

23. Harem Budakovići ispod ulice Vareška

24. Harem Logavina donja

25. Harem Kovači pored ulice Ploča

26. Harem Kovači između ulica Ploča i Široka

27. Harem Ugorsko – Vogošća

28. Harem Trebečaj – Trnovo

29. Harem Ostojići – Trnovo

30. Harem Delijaši – Trnovo

31. Harem Šabići – Trnovo

32. Harem Dejčići – Trnovo

33. Harem Grlića Brdo

34. Harem Hendek

35. Harem Strošićka Tabija

36. Harem Muzderija donja

37. Rimokatoličko groblje Podgora 1 – Ilijaš

38. Pravoslavno groblje Podgora 1 – Ilijaš

39. Muslimansko groblje Stari Ilijaš – Ilijaš

40. Pravoslavno groblje Semizovina

41. Pravoslavno groblje Blažuj – Vrelo Bosne

42. Rimokatoličko groblje Stup

43. Pravoslavno groblje Stup

44. Pravoslavno groblje Alipašino Polje

45. Pravoslavno groblje Prvomajska (kod suda BiH)

Nazad na početnu